Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smulders Deco zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Smulders Deco zijn vrijblijvend en Smulders Deco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Smulders Deco. Door middel van een email of schriftelijk wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Smulders Deco is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3. De administratie van Smulders Deco en ingezette vervoersdienst geldt als bewijs van de door de klant aan Smulders Deco verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Smulders Deco verrichte leveringen. Smulders Deco erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.4. Smulders Deco kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1. De vermelde of aangeboden prijzen voor de producten en diensten zijn in Euro, exclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.

3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het volume en worden u medegedeeld in de offerte. De minimale bestelwaarde exclusief 21% en verzendkosten bedraagt € 25,-

3.3. Betaling moet plaatsvinden middels pro forma factuur, facturatie via Billink of via creditcard, paypal, bancontant en Ideal. Wanneer het bedrag op onze rekening is ontvangen zal de bestelling geproduceerd en verzonden worden. Bij bedragen vanaf € 600,- euro exclusief btw kunnen wij zelf een pro forma factuur voor u maken met daarbij een afgesproken betalingstermijn. (zie 3.4.)

3.4. Smulders Deco kan beslissen tot een betalingsregeling met de debiteur. Wanneer tot een betalingsregeling wordt besloten dienen de facturen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Smulders Deco bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de dan geldende wettelijke handelsrente per maand aan de klant in rekening te brengen. Smulders Deco zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 12,50 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de e-mail of per post verstuurd exemplaar die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande ontvangt.

3.5. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Smulders Deco het recht om alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

Artikel 4 Bestellingen en communicatie

4.1. Smulders Deco is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Smulders Deco, dan wel tussen Smulders Deco en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Smulders Deco. Bij eventuele vragen of klachten zal Smulders Deco binnen 5 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen of antwoord op de vraag te geven.

Artikel 5 Levering en levertijd

5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.

5.2. Smulders Deco levert op voorraad zijnde producten binnen 3 werkdagen uit waarbij de aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Niet voorraad catalogus producten (MTO backorder) worden binnen 6 weken aan u uitgeleverd dit geldt ook voor een combinatie van voorraad en niet voorraad producten. De hiervoor aangegeven 6 weken is een indicatie en geen fatale termijn. Smulders Deco is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Custom made producten worden in overleg aan u uitgeleverd daar dit speciaal producten zijn waarbij de levertijd per project verschilt.

5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen of dat wij van de vervoerder melding krijgen dat het product is afgeleverd.

5.4. Smulders Deco behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Dit zal nimmer onze voorkeur hebben en zal altijd in overleg met de klant geschieden. Er bestaat een mogelijkheid om onderling een andere levertijd af te spreken.

5.5. Smulders Deco hanteert een maximale levertermijn van 90 dagen. Hierna heeft u het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet bij custom made producten, deze kunnen nimmer geannuleerd worden, daar deze specifiek voor u worden vervaardigd.

Artikel 6 Incorrecte levering

6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail of contactformulier, binnen 5 werkdagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij / zij na retour een nieuwe levering wil of dat hij / zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres van Smulders Deco of contactformulier. Smulders Deco reageert binnen 5 werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

6.2. Bij verzending gaat u de klant akkoord met de algemene voorwaarden van de transporteur. Bij eventuele disputen zullen de procedures die daarvoor aangegeven zijn door de transporteur opgevolgd worden. Vier weken na verzending is het niet meer mogelijk een dispuut omtrent een pakket aan te melden. Deze worden door de transporteur namelijk niet meer in behandeling genomen.

Artikel 7 Annulering bestelling / Retourname

7.1. Opdrachten welke door Smulders Deco voor u in behandeling zijn genomen kunnen na opdrachtverwerking niet meer geannuleerd worden. Wanneer door Smulders Deco toch tot goedkeuring van annulering wordt besloten zullen wij 50% van de opdracht waarde aan u doorbereken. 

7.2. Smulders Deco behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts in gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren. De hoogte van het bedrag dat wordt gecrediteerd wordt bepaald door de omstandigheden van het geval.

7.3 Retourname van goederen zal uitsluitend plaats vinden na goedkeuring van Smulders Deco en dienen altijd van te voren schriftelijk aangegeven te worden. Niet aangemelde retour gestuurde goederen zullen door ons geweigerd worden.

7.4 Speciaal voor u custom made gemaakte producten of gepersonaliseerde relatiegeschenken kunnen niet retour gestuurd worden, er zal hiervoor dan ook geen creditering plaats vinden.

7.5 Speciaal voor consumentaankopen geldt een wettelijk retourrecht van 14 dagen. Meldt hiervoor wel eerst uw retour aan via het contactformulier en geef uw bestelnummer door zodat wij u een retourformulier kunnen toesturen wat u daarna moet toevoegen aan het retourpakket. Na ontvangst van een correcte retour zullen wij binnen 10 werkdagen overgaan tot creditering van het betaalde bedrag.

De spelregels voor het retourrecht consumenten aankoop (=b2c) zijn als volgt: Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft een particulier koper (consumenten aankoop = b2c aankoop) 14 dagen de tijd om product(en) te retourneren. Retouren binnen de termijn kunnen gedaan worden zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt en in de originele verpakking retour gezonden te worden. Koper dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur en het aangevraagde retourformulier in te sluiten. De koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren. Smulders Deco aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Indien koper reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het aankoop bedrag plaatsvinden. Smulders Deco behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven. Binnen 10 werkdagen wordt het te crediteren bedrag dan aan u overgemaakt. Wij berekenen € 6,95 administratiekosten voor retouren die zonder retourformulier worden teruggestuurd ongeacht of dit een kleine zakelijke b2b of een b2c aankoop is. De in deze niet betaalde retour verzendkosten bereken wij aan je door: € 6,95 voor een pakket tot 23 kg en € 13,50 voor xl pakketten of tot 30 kg pakketten. Speciaal voor klein zakelijke aankopen zonder bedrijfsaccount houden wij ook het 14 dagen retourrecht aan volgens bovenstaande regels echter bij een klein zakelijke aankoop komen de betaalde verzend- en verpakkingskosten niet in aanmerking voor creditering.

Deze retourtermijn voor b2c en (klein) zakelijk b2b geldt niet voor palletleveringen, deze zijn uitgesloten van retourrecht.

Van het retourrecht / herroepingsrecht zijn uitgesloten :

- Verbruiksgoederen

- Leveringen aan bedrijven die een middels het bedrijfsaccount zijn aangekocht

- Palletleveringen

- Volgens specificatie van koper vervaardigde producten en specials

- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "Uitverkoop" “Actie” "Uitloop" artikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door koper

Artikel 8 Overmacht

8.1. Tekortkomingen van Smulders Deco in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 8.2. Tekortkomingen van Smulders Deco in de nakoming van de overeenkomst tengevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Smulders Deco toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 8.3. Smulders Deco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Smulders Deco haar verbintenis had moeten nakomen.

 8.4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Smulders Deco opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Smulders Deco niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.5. Indien Smulders Deco bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Smulders Deco verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst of op het moment dat het product door de vervoerder aan u is uitgeleverd. Smulders Deco draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Smulders Deco geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2. Smulders Deco garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Smulders Deco geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Smulders Deco kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.

11.2. Smulders Deco is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Smulders Deco tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

11.3. Smulders Deco is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan zaken of personen ontstaan door de geleverde zaken alles in de ruimste zin des woord. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Smulders Deco tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te alle tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarden van de geleverde zaken. De gebruiksaanwijzing van producten dient ten allen tijde gelezen en nageleefd te worden.

Artikel 12 Persoonsgegevens / Privacy

12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.  De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

12.2. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op een van de rechten die zij op basis van de AVG heeft dan kan men hiervoor een verzoek kan indienen bij Smulders Deco.

12.3. Gegevens van de klant zullen door Smulders Deco niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

12.4. Meer informatie over avg en privacy vindt u op onze website bij Privacy.

Artikel 13 Diversen

13.1. Indien de klant aan Smulders Deco schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Smulders Deco gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Smulders Deco per e-mail, fax of brief opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden. Eventuele extra verzendadressen kunnen op uw persoonlijke pagina worden aangemaakt. Er kan per opdracht maar naar 1 verzendadres verzonden worden.

13.2.0. Wanneer door Smulders Deco gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Smulders Deco.

13.2.1. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel schriftelijk zijn toegestaan en en gelden nooit voor meer dan één opdracht/transactie/overeenkomst.

13.3. Smulders Deco heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website van Smulders Deco en de websites gerelateerd aan Smulders Deco te wijzigen.

13.4. Smulders Deco staat ingeschreven onder nummer 17260673 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Tilburg, Nederland.

Smulders Deco

Telefoon  : +31 (0) 13 2111077
Email       : Gebruik het contactformulier

INSPIRATIE EN VOORDELEN
exclusieve kortingen tot 50%